Regulamin sklepu internetowego  Muzeum Miasta Gdyni

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Muzeum Miasta Gdyni, dostępny pod adresem internetowym http://www.sklep.muzeumgdynia.pl/ prowadzony jest przez Muzeum Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Gdynia pod Nr 2, NIP 5860101973, REGON 001030701.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest wyłącznie do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2 Definicje

 1. Sprzedawca – Muzeum Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-374) przy ul. Zawiszy Czarnego 1, NIP 5860101973, REGON 00103701.
 2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://www.sklep.muzeumgdynia.pl/
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Klient – Konsument dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 7. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 8. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 9. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby Produktów.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 14. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 3 Kontakt ze Sklepem

 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numeru telefonu podanych w niniejszym paragrafie.
 2. Adres Sprzedawcy: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
 3. Adres poczty elektronicznej (e-mail) Sprzedawcy: sklep@muzeumgdynia.pl
 4. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 794 605 538 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług korzysta Klient).
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy w Deutsche Bank Polska S.A.: 94 1910 1048 2786 1926 1106 0001.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 10:00 – 16:00.
 1. Strona Sklepu http://www.sklep.muzeumgdynia.pl/ jest platformą przeznaczoną dla Klientów korzystających z Internetu i udostępnia treści o działalności i Produktach Sprzedawcy oraz umożliwia dokonywanie za jej pośrednictwem zakupów Produktów na zasadach określonych w Regulaminie. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie Sklepu http://www.sklep.muzeumgdynia.pl/ odnoszące się do Produktów prezentowanych w Sklepie, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

§ 4 Usługi Elektroniczne

 1. Sprzedawca świadczy następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz zamówienia, w celu umożliwienia Klientowi korzystanie ze Sklepu.
 2. Usługa Elektroniczna Konto: korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Klienta:
 • wypełnieniu Formularza rejestracji i
 • kliknięciu pola „Zarejestruj się”.
 1. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), adres korespondencyjny oraz hasło.
 2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej Konto w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, poprzez wysłanie do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy lub też pisemnie na adres Sprzedawcy, wskazany w § 3 Regulaminu, żądania usunięcia Konta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej Klienta (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.
 3. Usługa Elektroniczna Formularz zamówienia: korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków:
 • po wypełnieniu Formularza zamówienia i
 • kliknięciu na stronie Sklepu po wypełnieniu Formularza zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu).
 1. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, liczba Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
 2. Usługa Elektroniczna Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:
 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet i wyposażone w powszechnie używana przeglądarkę internetową.
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla Klientów korzystających ze wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Sprzedawca nie gwarantuje, że każda kombinacja tych czynników umożliwia w każdym czasie korzystanie ze Sklepu.
 2. W trakcie korzystania ze strony Sklepu, w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są pliki cookies. Kontynuowanie przeglądania strony Sklepu przez Klienta poinformowanego o wykorzystywaniu przez stronę plików cookies oknem wyświetlanym przy pierwszej wizycie na stronie Sklepu, oznacza zgodę na instalowanie przez stronę plików cookies na urządzeniu Klienta. Zasady korzystania z plików cookies przez stronę Sklepu opisane są szczegółowo w Polityce Cookies (www.muzeumgdynia.pl/polityka-cookies/).
 3. Klient korzystający ze Sklepu jest zobowiązany do:
 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu,
 • korzystania ze Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich,
 • wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym,
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
 • korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).
 1. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług Elektronicznych z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą:
 • naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu obowiązku wymienionego w ust. 11 pkt 2 – 7 powyżej,
 • powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu obowiązku wymienionego w ust. 11 pkt 1 powyżej;
 • uporczywe i powtarzające się składanie i rezygnowanie przez Klienta z Zamówień, jeżeli rezygnacja nie jest uzasadniona niemożnością jego realizacji przez Sprzedawcę zgodnie z treścią Zamówienia.
 1. Sprzedawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług Elektronicznych przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie podany przez Klienta w Formularzu rejestracji.
 2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych będzie skutkowało usunięciem Konta Klienta ze Sklepu. Po złożeniu wypowiedzenia Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Konta Klienta.
 3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych nie ma wpływu na prawa nabyte przez Sprzedawcę lub Klienta przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem tej umowy.
 4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
 • reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w § 9 i 10 Regulaminu) Klient może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy lub też pisemnie na adres Sprzedawcy, wskazany w § 3 Regulaminu;
 • zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (b) żądania Klienta; oraz (c) danych kontaktowych Klienta – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 • ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Sklepu, jednakże nie gwarantuje, że działanie Sklepu będzie w każdym czasie wolne od przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu ze Sklepu lub jego poszczególnych narzędzi internetowych. Przerwy i zakłócenia mogą mieć miejsce przejściowo, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania, lub przyczynami niezależnymi od Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość modyfikacji Sklepu, w szczególności prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania ze Sklepu lub jego szaty graficznej.
 3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

§ 5 Składanie Zamówienia

 1. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta, zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 Regulaminu.
 2. Niezbędnym elementem założenia Konta jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych w Formularzu rejestracji i Formularzu zamówienia w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie, zgodnie z informacją zawartą w 11 Regulaminu. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia Zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie, zgodnie z § 4 ust. 5 i 6 Regulaminu.
 4. W celu złożenia Zamówienia należy:
 • zalogować się do Sklepu poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji;
 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 • wypełnić Formularz zamówienia,
 • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 6 pkt 5.
 1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
 • udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu oraz
 • przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 5 powyżej. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.

 

§ 6 Cena, koszty dostawy i sposoby płatności

 1. Produkty wystawiane w Sklepie sprzedawane są po cenie obowiązującej w dniu złożenia Zamówienia, wskazanej na stronie Sklepu.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT w obowiązującej wysokości).
 3. Informacje o cenie Produktu, cechach oraz istotnych właściwościach Produktu dostępne są na stronie Sklepu i zamieszczone są przy prezentowanym Produkcie.
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Klient może skorzystać z następującego sposobu płatności:
 • Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
 • Płatności elektroniczne,
 • Płatność kartą płatniczą.
 1. Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronie Sklepu.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 4. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane. W przypadku braku zapłaty w powyższym czasie, Zamówienie jest anulowane, a informacja o tym jest wysyłana na adres e-mail Klienta. Klient nie ponosi żadnych kosztów w związku z anulowaniem Zamówienia.

 

§ 7 Sposoby i termin dostawy oraz odbioru

 1. Klient może skorzystać z następującego sposobu dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • Przesyłka pocztowa,
 • Przesyłka kurierska,
 • Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia, w dniach i w godzinach otwarcia Muzeum Miasta Gdyni.
 1. Szczegółowe informacje na temat sposobu dostawy oraz odbioru znajdują się na stronie Sklepu.
 2. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski, do miejsca wskazanego przez Klienta w Formularzu zamówienia.
 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w jego opisie. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta lub odbioru Produktu przez Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór pouczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zawierający w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. Oświadczenie odstąpienia od Umowy Sprzedaży może zostać złożone:
 • pisemnie na adres Sprzedawcy: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@muzeumgdynia.pl
 • osobiście na adres Sprzedawcy: ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia, w dniach i w godzinach otwarcia Muzeum Miasta Gdyni
 1. Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży:
 • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
 • Konsument ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres Sprzedawcy: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 1. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży, które obowiązany jest ponieść Konsument:
 • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

§ 9 Reklamacja Produktu

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 5. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
 • pisemnie na adres Sprzedawcy: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@muzeumgdynia.pl
 • osobiście na adres Sprzedawcy: ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia, w dniach i w godzinach otwarcia Muzeum Miasta Gdyni
 1. Zaleca się, aby zgłoszenie reklamacji przez Klienta zawierało w szczególności: (1) imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, (2) datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, (3) dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, (4) żądanie Klienta. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Przykładowa treść reklamacji ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 3. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 4. Produkt odsyłany w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy: Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia.
 5. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Celem pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, czyli sporów pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą wynikających z zawartej przez nich umowy, jest rozwiązywanie sporu konsumenckiego polegające na umożliwieniu zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony, przedstawieniu stronom propozycji rozwiązania sporu, rozstrzygnięciu sporu i narzuceniu stronom jego rozwiązania.
 2. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:
 • zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, wskazując jednocześnie właściwy dla siebie podmiot uprawniony albo
 • odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 1. Jeżeli Sprzedawca nie złoży żadnego oświadczenia Konsumentowi, o którym mowa w ust. 2 powyżej, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK):

https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jakie mogą wyniknąć pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą:
 • wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Gdańsku, M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk (więcej na http://ihgd.pl),
 • wniosek o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Sądu Polubownego przy Pomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Gdańsku, ul. M. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk (więcej na http://ihgd.pl),
 • bezpłatna pomoc Miejskiego Rzecznika Konsumentów, ul. 10 lutego 24, 81-364 Gdynia, (więcej na www.rzecznik.pl/miejski-rzecznik-konsumentow-gdynia),
 • bezpłatna pomoc Oddziału Federacji Konsumentów w Gdańsku, Obrońców Westerplatte 12, 80-317 Gdańsk (więcej na www.federacja-konsumentow.org.pl).
 1. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym UOKiK: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

§ 11 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca: Muzeum Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Gdynia pod Nr 2, adres e-mail: sekretariat@muzeumgdynia.pl. Sprzedawca jest również administratorem danych w odniesieniu do tych innych danych osobowych, które zostaną zebrane od Klientów w trakcie ich kontaktów ze Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres Sprzedawcy lub na adres e-mail: iod@muzeumgdynia.pl
 3. Dane osobowe Klientów, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane będą w celach związanym z rejestracją w Sklepie, oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody, do marketingu naszych Produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku zakupu Produktów, dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy o świadczenie Usług Elektronicznych, Umowy Sprzedaży, w tym wysyłki Produktów oraz realizowania roszczeń z tych umów (art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO).
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta, Sprzedawca może je przekazywać osobom trzecim w celu prawidłowego wykonania przez te podmioty różnego rodzaju usług na rzecz Sprzedawcy (np. dostawcy usług IT, usług kurierskich, usług pocztowych, usług obsługi płatności, usług związanych z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną) oraz organom publicznym w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 5. Dane osobowe Klientów będą przechowywane przez okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów. Przez czas trwania stosunku umownego oraz po rozwiązaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz spełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Przez okres konieczny do realizacji celu w jakim zostały zebrane od Klientów.
 6. Podanie danych osobowych Sprzedawcy jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe założenie Konta Klienta w Sklepie, kontaktowanie się ze Sprzedawcą, dokonywanie zakupów w Sklepie. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia i wykonania tejże Umowy oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 7. W przypadku, gdy podanie danych osobowych nastąpiło na podstawie zgody Klienta, przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa, w tym RODO, Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 2. Zawartość strony internetowej Sklepu, włącznie z tekstami, grafikami, zdjęciami, zdjęciami animowanymi, filmami, ilustracjami i w niektórych przypadkach dźwiękami i oprogramowaniem, jest własnością Sprzedawcy. Treści te są chronione prawem autorskim i innymi prawami. Ich wykorzystanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną zgodą Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach wymienionych w ust. 9 poniżej. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 4. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie Sklepu http://www.sklep.muzeumgdynia.pl/ w zakładce „Regulamin” oraz w siedzibie Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn prawnych lub organizacyjnych.
 6. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu przez okres co najmniej 14 kolejnych dni. Klienci, którzy dokonali w Sklepie rejestracji Konta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w Formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.
 7. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej) zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia, w sposób wskazany w § 4 ust. 4 Regulaminu.
 8. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży), wszystkie Umowy zawarte i Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia Umowy i złożenia Zamówienia przez Klienta.
 9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 10. Załącznikami do Regulaminu są:
 • załącznik nr 1 – wzór oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 • załącznik nr 2 – wzór pouczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

 

Załącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Adresat:

Muzeum Miasta Gdyni

Zawiszy Czarnego 1

81-374 Gdynia

 e-mail: sklep@muzeumgdynia.pl

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)    _______                                       ________________

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)   ____________________________________________

 

Adres konsumenta(-ów)   ____________________________________________________

 

 

Podpis konsumenta(-ów) ____________________________________________________

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

Data: _________________________________________

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

 

Załącznik nr 2

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą),

2) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

3) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

4) zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres Muzeum Miasta Gdyni, ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): e-mail: sklep@muzeumgdynia.pl, numer telefonu Sprzedawcy: +48 794 605 538, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

 1. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Updating…
 • Brak produktów w koszyku.